The Zenit-E's Manual

Alfred's Camera Page
Page 2

Attentie!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de bijzonderheden en belangrijkste bedieningsinstruckties van de ZENIT-EM en ZENIT-E camera's. Het is dus geen handleiding over fotografie. Alvorens met één van de camera's te gaan werken, adviseren wij u de verschillende instrukties en handelingen goed te bestuderen. Door de nog steeds voortschrijdende ontwikkeling in de konstruktie van de camera's is het mogelijk, dat er geringe verschillen zijn tussen tekst en werkelijke konstruktie. Tips:

  • schroef het objectief alleen in of uit de camera d.m.v. de lensring
  • door — al dan niet bewust de sluiterontspanknop naar links te draaien als u een opname gemaakt heeft, kan blokkeren van het sluitermechanisme ontstaan; draai met uw vinger de ingedrukte ontspanknop naar rechts zodat deze vanzelf naar boven komt en het sluitermechanisme weer perfekt werkt
  • draai de sluitertijdenknop niet tussen "B" en "500"
  • span de sluiter geheel tot de stuitnok (eventueel in méér dan één slag) om blanko opnamen te voorkomen; kontroleer dit zonodig door de transporthendel nogmaals over te halen; mochten de opnamen later de vorm van de spiegel hebben, dan is dat te wijten aan het niet volledig spannen.

Om de werking en de betrouwbaarheid van de belichtingsmeter te vergroten, is het raadzaam de fotocel niet aan direkt zonlicht bloot te stellen; trouwens, over het algemeen is het raadzaam uw camera, ook in tas bij niet gebruik, van de lensdop te voorzien.

Werking van de ZENIT-EM en ZENIT-E camera's

De Zenit-EM en -E camera's zijn eenogige spiegelreflex-systeemcamera's, uitgerust met een quickreturn-spiegel. Daardoor is het mogelijk, dat u het te fotograferen objekt voortdurend kunt observeren, behalve tijdens het zeer korte moment van de opname.

Attention!

This manual contains the idiosyncrasies and important ways of operating of the Zenit-EM and Zenit-E cameras. It's not a photography guide. Before working with one of the cameras, we advise to study the manual carefully. On account of the ever advancing development in the construction of the cameras, it's possible that there are slight differences between text and actual construction. Tips:

  • only screw the lens in and out of the camera by means of the lens ring
  • by turning the dial left, purposefully or not, a blockage of the shutter mechanism can occur; turn the depressed shutter release button to the right with your finger, so that it pops up by itself and the shutter mechanism works perfectly again
  • Don't rotate the shutter speed dial between "B" and "500"
  • Cock the shutter completely to the stop (eventually in more than one stroke) to avoid blank exposures; check this if necessary by stroking the lever again; if the exposures turn out to have te shape of the mirror, then that's due to incomplete cocking.

To enhance the operation and the sensitivity of the meter, it's advisable to not expose the photographic cell to direct sunlight; by the way, in general it's advisable to fit your camera, even when unused in its case, with the lens cap.

Operation of the ZENIT-EM and ZENIT-E cameras

The ZENIT-EM and -E cameras are single lens reflex system cameras, equipped with a quick return mirror. That makes it possible for you to observe the object to be photographed, except during the very short time of exposure.

Return to the front page